ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

www.cucina.gr

Figure 1

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Εταιρείων με την επωνυμία C.GASTRONOMY ESSENTIALS L.t.d και τον διακριτικό τίτλο GASTRONOMY ESSENTIALS.

Η εταιρεία με την επωνυμία C.GASTRONOMY ESSENTIALS L.t.d με τον διακριτικό τίτλο GASTRONOMY ESSENTIALS, εφεξής Εταιρεία, με έδρα στην Λάρνακα/Κύπρου και επί της οδού Ακροπόλεως 93, με e-mail: gastronomy_essentials@mail.com, είναι αποκλειστική διαχειρίστρια της ιστοσελίδας www.cucina.gr, υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε και υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΓΚΠΔ/GDPR) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία "περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων", Νόμος του 2018, (Ν. 125(I)/2018), Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4670, 31/7/2018,.


1. Λίγα λόγια για το τον ιστότοπο www.cucina.gr/


Ο ιστότοπος www.cucina.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας ή όταν μας αποστέλλεται μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ' ευθύνη της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες της ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail), η Εταιρεία δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τον ως άνω αναφερόμενο σκοπό.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;


Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία πιστωτικών καρτών κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;


Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

4. Λίγα λόγια για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία


Η Εταιρεία προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς λειτουργίας της προβαίνει σε πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και συγκεκριμένα: Για τη διαχείριση πελατών δύναται, ενδεικτικά, να επεξεργαστούμε βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. τηλ., διεύθ., email, ονομ/μο, φύλο, ημ. γέννησης κ.λπ.), μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. αριθμό ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου κ.λπ.), οικονομικά δεδομένα (π.χ. IBAN, στοιχεία πιστωτικών - χρεωστικών καρτών κ.λπ.) Να σημειωθεί ότι η επεξεργασία των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά κατά τις αρχές επεξεργασίας που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και ο ισχύον εθνικός νόμος 4624/2019.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;


Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αφορούν τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες, ήτοι για την οργάνωση και διεξαγωγή επαγγελματικών επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων σχολών Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής σε Ελλάδα και Εξωτερικό, την ενημέρωση για επαγγελματικά περιοδικά, βιβλία, εργαλεία, μικροεργαλεία, gadgets, ρουχισμό, υποδήματα σχετιζομένων με το χώρο της εστίασης σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα, και ιδίως:

 • α) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας (http://www.cucina.gr) είτε με άλλους τρόπους π.χ. Τηλεφωνικά, Fax, αποστολή e-mail, sms.
 • β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και
 • γ) για την αποστολή ενημερωτικών newsletter.

Η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι είτε η εκτέλεση σύμβασης, είτε η συγκατάθεσή σας, είτε η εκπλήρωση έννομων υποχρεώσεων όπως αυτές προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία, είτε το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.


6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;


Αποδέκτες των Δεδομένων είναι μόνο τo απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις στην περίπτωση συνδιοργάνωσης και διεξαγωγής με τις ανωτέρω επιχειρήσεις επαγγελματικών επιμορφωτικών σεμιναρίων / προγραμμάτων μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής με τη προυπόθεση έγγραφης ή με ηλεκτρονικά μέσα συγκατάθεσης (αποστολή e-mail, sms, συμπλήρωση φόρμας με σχετικά πεδία αναφοράς περι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων) των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους οι οποίες θα επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;


Να σημειωθεί ότι όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες έχουμε φροντίσει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας. Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

8. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;


Τα Δεδομένα σας θα διατηρηθούν μόνο όσο είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας, εκτός αν υφίσταται ανάγκη παράτασης της διατήρησης τους λόγω έννομης υποχρέωσης της Εταιρείας. Ειδικότερα, διαγράφουμε τα Δεδομένα συγκατάθεσης για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, μόλις δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter) αποστέλλοντας σχετικό αίτημα σας στο e-mail της εταιρείας, gastronomy_essentials@mail.com

 • να τηρούν εχεμύθεια
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

9. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων


Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Να τονισθεί ότι, η Εταιρεία μεριμνά για την ασφαλή αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς και κατόπιν ρητής συγκατάθεσης σας είτε έγγραφης είτε με ηλεκτρονικά μέσα όπως αποστολή e-mail, sms, συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας με σχετικά πεδία αναφοράς περι επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων.


10. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;


Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ (ΓΚΠΔ/GDPR) και σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία "περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων", Νόμος του 2018, (Ν. 125(I)/2018), Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4670, 31/7/2018.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και απορία σας μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / E-mail : gastronomy_essentials@mail.com.