ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

www.cucina.gr

Figure 1

Η εταιρεία με την επωνυμία C.GASTRONOMY ESSENTIALS L.t.d με τον διακριτικό τίτλο GASTRONOMY ESSENTIALS, εφεξής Εταιρεία, με έδρα στην Λάρνακα/Κύπρου και επί της οδού Ακροπόλεως 93, με e-mail: gastronomy_essentials@mail.com , είναι αποκλειστική διαχειρίστρια της ιστοσελίδας www.cucina.gr, υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε και υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (ΓΚΠΔ/GDPR) περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία "περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων", Νόμος του 2018, (Ν. 125(I)/2018), Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4670, 31/7/2018, για την προστασία προσωπικών δεδομένων.


Η εταιρεία σέβεται βαθύτατα την σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους.

Προσηλωμένοι, λοιπόν, σε αυτόν το σκοπό την κατοχύρωση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή μας συλλέγονται νομίμως για καθορισμένους, με απόλυτο τρόπο σκοπούς.

Από προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, υπάρχει περίπτωση να σας ζητήσουμε:

  • Βασικά δεδομένα προσώπου (π.χ. ονομ/μο, διεύθυνση, τηλέφωνο)
  • Οικονομικά δεδομένα (π.χ. IBAN)

για τον σκοπό της διαχείρισης των υπηρεσιών που παρέχουμε, ήτοι για την οργάνωση και διεξαγωγή επαγγελματικών επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων σχολών Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής σε Ελλάδα και Εξωτερικό, την ενημέρωση για επαγγελματικά περιοδικά, βιβλία, εργαλεία, μικροεργαλεία, gadgets, ρουχισμό, υποδήματα σχετιζομένων με το χώρο της εστίασης σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα, και ιδίως:

  • την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας (www.cucina.gr) είτε με άλλους τρόπους π.χ. Τηλεφωνικά, Fax, αποστολή e-mail,sms.
  • τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και
  • για την αποστολή ενημερωτικών newsletter.

Η παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού των υπηρεσιών καθώς και για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων υφίστανται επεξεργασία από εμάς, μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους, ενώ δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού.

Ενημερώνουμε πως για τη χρήση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων για την Εταιρεία αποδέκτες θα είναι μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό αυτής, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας καθώς και συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις στη περίπτωση συνδιοργάνωσης και διεξαγωγής μαζί με τις ανωτέρω επιχειρήσεις επαγγελματικών επιμορφωτικών σεμιναρίων / προγραμμάτων μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής με τη προυπόθεση έγγραφης ή με ηλεκτρονικά μέσα συγκατάθεσης (αποστολή e-mail, sms, συμπλήρωση φόρμας με σχετικά πεδία αναφοράς περι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων) των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους οι οποίες θα επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κρατούνται από εμάς όσο απαιτείται για την προσφορά των υπηρεσιών μας και για όσο χρονικό διάστημα μας επιβάλλουν αντίστοιχες νομοθετικές υποχρεώσεις. Ειδικότερα, διαγράφουμε τα Δεδομένα συγκατάθεσης για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου, μόλις δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter) αποστέλλοντας το σχετικό αίτημα σας στο e-mail της εταιρείας, gastronomy_essentials@mail.com.

Μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας διαβιβάζετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Policy) που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας (www.cucina.gr).

Για οποιαδήποτε πληροφορία και απορία σας μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / E-mail : gastronomy_essentials@mail.com.